Cumarsáid Baile-Scoile

Aithníonn Gaelscoil Chaladh an Treoigh an bunról atá ag tuismitheoirí/caomhnóirí in oideachas a bpáistí agus an tabhacht a bhaineann le dea-chleachtas cumarsáide idir an scoil agus tuismitheoirí/caomhnóirí an pháiste. Is mar gheall ar seo a bhfuil an polasaí seo curtha le chéile.

Freagracht Tuismitheoirí/Caomhnóirí

Tá sé de dhualgas ar tuismitheoirí/caomhnóirí an scoil a choiméad ar an n-eolas maidir le aon athraithe seoladh/uimhreacha teagmhála.
Luíonn an freagracht le tuismitheoirí atá scartha an scoil a choiméad ar an n-eolas maidir lena seoladh agus ríomhphost más maith leo eolas a fháil ón scoil.

Modhanna Cumarsáide

Seolfar aon eolas scoil ón mBord Bainistíochta , ón bPríomhoide agus ón bhoireann teagaisc chuig seoladh baile an pháiste mar atá ar rolla na scoile.

Seolfar teachtaireachtaí ón mhúinteoir ranga chuig tuismitheoirí/caomhnóirí tríd an dialann obair bhaile (Ranganna. I- VI) agus nótaí (Naíonáin)

Úsáidtear ríomhphost mar bhealach teagmhála ginearálta, nuair a bhíonn sé oiriúnach. Sa chás nach seolfar ríomhphost, déantar teagmháil trí nóta a sheoladh abhaile leis an bpáiste.

Úsáidtear Textaparent le tuismitheoirí/caomhnóirí a mheabhrú faoi eachtraí scoile tábhachtacha. Déanann an seirbhís cinnte go bhfaigheann tuismitheoir/caomhnóir téacs ón scoil. Seoltar téacs amháin in aghaidh gach clann. Más maith le clann an uimhir guthán póca atá ag an scoil dóibh a athrú tá fáilte rompu é sin a chur in iúl don oifig. Ní féidir teachtaireachtaí a sheoladh ar ais leis an tseirbhís seo.

Baintear úsáid as suíomh idirlíne agus clár fógraí na scoile chun eolas ginearálta mar gheall ar gníomhaíochtaí scoile agus gníomhaíochtaí ginearálta a thabhairt

Reachtáltar Cruinnithe Tuismitheoirí Múinteoirí i mí na Samhna gach bliain le haghaidh Ranganna I – VI.

Reachtáltar Cruinnithe Tuismitheoirí Múinteoirí le haghaidh na Naíonáin i mí Feabhra gach bliain. Tugtar fógra do thuismitheoirí/ do chaomhnóirí maidir le dáta agus am na cruinnithe. Seoltar tuairiscí scoile scríofa le haghaidh gach dalta i mí an Mheithimh. Eiseófar cóipeanna breise den tuairisc scoile trí iarratas i scríbhinn a chur chuig na scoile.

Ag Eagrú coinne leis an múinteoir ranga

Is é/í an múinteoir ranga an chéad pointe teagmhála do thuismitheoirí/ chaomhnóirí. Má tá aon cheisteanna/ buairt ort maidir le do pháiste is féidir teagmháil a dhéanamh leis an múinteoir ranga.

Is féidir coinne a éagrú trí;
Nóta a scríobh i ndialann obair bhaile an pháiste (nóta do na Naíonáin)


Glaoch a chur ar oifig an rúnaí ar 061 – 339678 idir 8:45rn agus 2:20 in.

Más é do thoil é cur in iúl an ábhar phlé atá agat m.sh. Obair scoile, iompar, pearsanta.
Déantar iarracht bualadh leat go luath.
Bíonn amannta ann áfach nuair nach mbíonn gá le cruinniú agus déanann glaoch gutháin cúis. Cuir in iúl don scoil é má tá aon athraithe baile agat ar nós tinneas, scartha, nó aon rud a cheapann tú a bhfuil tionchar aige ar saol scoile do pháiste.


Cruinnithe I.E.P.
I gcásanna áirithe reachtáltar cruinnithe I.E.P .idir tuismitheoirí/ caomhnóirí agus foireann scoile chun I.E.P .an pháiste a phlé. Bíonn fáilte roimh tuismitheoirí/ caomhnóirí an pháiste amháin agus baill foirne na scoile chuig an gcruinniú seo.

Glactar leis go mbeadh gach páirtí béasach agus iad ag glacadh páirt sa phróiséis seo. Tá droch-theanga agus maslaithe phearsanta do-ghlactha agus neamh-chuí.

Tugaimid aitheantas, i nGaelscoil Chaladh an Treoigh, do ghairmiúlacht na foirne agus glacaimid le tábhacht na dtuismitheoirí mar phairtnéirí san oideachas. Roinneann an scoil agus an fhoireann teagaisc eolas ar son leasa an pháiste agus tugtar eolas ar an gcoinníoll nach n-úsáidfear é i gconspóid dhleathach idir thuismitheoirí an pháiste.