Gaeilge

Tumoideachas
Bíonn na daltaí tumtha sa Ghaeilge óna gcéad lá scoile. Labhraíonn an múinteoir Gaeilge leo. Dá bharr sin is rang rí-thabhachtach í rang na Naíonán Shóisearacha. Sealbhaítear an teanga i gcomhthéacs nádúrtha. Moltar agus spreagtar iad as Gaeilge a labhairt. Bronntar duaiseanna éagsúla ar nós com ‘Glór na Seachtaine, greamathóirí agus milseáin.

Teanga Teagaisc
Múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge, ach amháin an Béarla. Is í an múinteoir an príomhfhoinse den teanga do dhaltaí. Níl an teanga teoranta do ábhair teagaisc, amháin.

Is iad an dá phrionsabal oideachais a úsáidtear ó thaobh na Gaeilge de ná:

An Modh Tumtha
 – Bíonn na daltaí tumtha sa Ghaeilge. Sealbhaíonn siad an teanga go foirmiúil agus go neamhfhoirmiúil i rith an lae scoile.

Foghlaim Páiste Larnach – Bíonn sealbhú teanga bunaithe ar eolas, leibhéal tuisceann agus timpeallacht na daltaí. Déantar monatóireacht ar dul chun cinn sa seomra ranga, sa chlós agus ar thurais scoile. Spreagtar iad Gaeilge a labhairt eatarthu féin i rith an lae scoile.

An Ghaeilge mar chuid de saol na scoile
Is í an Ghaeilge an teanga cumarsáide scoile, i measc baill foirne/daltaí – sa rang, sa chlós, i dtimpeallacht na scoile, chomh maith le turais scoile/gníomhaíochtaí. Bíonn nótaí scoile agus nuachtlitreacha scoile foilsithe i bhfoirm dá theangach.

Spreagtar baill an Bhoird Bainistíochta agus Coiste na dTuismitheoirí le cumarsáid a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.