Healthy Eating

Polasaí Lón Folláine

Gaelscoil Chaladh an Treoigh

Réamhrá

Is scoil Caitliceach í Gaelscoil Chaladh an Treoigh a thugann oideachas bunscoile i timpeallacht sábháilte agus cúramach le meas do daoine eile. Agus an polasaí seo á fhoirmiú, bhí ionchur ó líonmhar páirtithe, go háirithe múinteoirí, páistí, tuismitheoirí, Bórd Bainistíochta agus grúpaí comhairleach ón gairmeacha míochaine agus cúram sláinte. Ghlac daltaí uile na scoile páirt san fheachtas ‘Food Dudes’ i mí Deireadh Fómhair 2021. Bhí an polasaí seo daingnithe ag an mBórd Bainistíochta i Mí na Samhna 2021.

Réasúnaíocht

Tugadh faoi deara go bhfuil níos mó bia próisealta i mboscaí lóin le deanaí. Mothaímid go bhfuil an tionscnamh seo tábhachtach i bhfianaise imní an lae maidir le beathaitheacht páistí, an tábhachtacht a bhaineann le aiste bia sláintiúil agus i líne leis an gcuraclam Oideachas Sóisilta Pearsanta agus Sláinte.

Scoileanna Glasa

Cabhróidh an polasaí lón lenár iarracht ar ár stádas scoil glas a coimead. Soláthar neamh liúntas de bia neamh-inmhianaithe laghdú de buidéal plaisteach agus coimeádáin eile agus pacáistiú brúscar, atá ag déanamh damáiste don timpeallacht. Spreagtar daoine gan fillteog aon-úsáid nó scragall alúmanam a úsáid.

Scoileanna Ardú Sláinte

Is féidir ardú sláinte i suíomh scoile a shainiú mar aon imeacht a dhéantar ina bhfuil an aidhm ann chun sláinte gach duine i bpobal na scoile a fheabhsú agus a chosaint. Déanaimís ár ndícheall eispéireas dearfach a thabhairt do dhaltaí, baill foirne agus cuairteoirí trí áird ar leith a thabhairt ar gach gné den tsláinte i ngach réimse don scoil. Déanann pobal na scoile ar fad gníomh agus tugann sé tosaíocht do thimpeallacht a cruthú ina mbeidh an tionchar is fearr agus is féidir ar sláinte agus ar fhoghlaim na daltaí, baill foirne agus tuismitheoirí/coimeadaí. Trí rannpháirtíocht agus comhairliúchán scoile uile, déanann an SAS iarracht gníomhach gach duine a ghlacadh i bpobal iomlán na scoile. Níl an SAS sin díreach faoi sprioc le baint amach ach ina ionad próiseas a fhorbraíonn agus a fhásann le saol athraitheach na scoile.

Ailléirge Cnó

Mar gheall ar paistí inár scoil le ailléirge dáirire le cnónna, tá cosc ar cnónna agus gach bia le cnónna sa scoil

Eogairt

Ins na ranganna sóisearacha, bíonn eogairt ag titim i gcónaí agus níl sé á chríochnú ag na bpáistí. Mar gheall ar seo, tá cinneadh déanta nach bhfuil cead ag eogairt go dtí go bhfuil na páistí i Rang 2.

Deochanna

Moltar uisce a ól thar aon deoch eile

Liosta Bhianna

Níl cead ar na bianna seo a leanas:

criospaí Milseáin
guma Gránna rósta
Pís thalún Deochanna súilíneacha
Taosrán (milis agus saillte, rollaí ispíní san aireamh) Deochanna spóirt
taoschnó Seacláid nó aon bia le seacláid
Barraí gránach Múifíní
Eogairt/’frubes’ (Go dtí go Rang 2) Torthaí ‘winders’
aon brioscaí glóthach

***Tabhair faoi deara go mbeidh na bianna seo curtha abhaile má thugtar ar scoil iad.

Tá na bianna seo a leanas oiriúnach le haghaidh loin:

Torthaí úr ‘Smoothies’ le torthaí
Glasraí amha Timfhilleadh agus rollaí
Sailéad Sailéad torthaí
Ceapairí Briosca Crua
Arán Cáca Rís- le eogart (ach ní le seacláid)
Tortilla plúr Bagéil
Pancóga Eogairt/Frubes (Rang 2-6)
Sailéad Couscous

*** Tabhair faoi deara go mbeidh laethanta áirithe i rith na bliana go mbeidh cead rudaí milís a thabhairt ar scoil

Tagairtí

Daltaí/Coiste na dTuismitheoirí/Bórd Bainistíochta/ Baill Foirne

An Comhairle Náisiúnta Déiríochta

VHI lón scoile/Bíanna Sláinte na hÉireann/Comhairle Leighis

Athbhreithniú/Chur i bhfeidhm

Déanfar an polasaí seo a athbhreithniú go bliantúil nó de réir mar is gá.

Beidh an polasaí seo a chur i bhfeidhm i mí Márta 2018.

Róil agus freagrachtaí

Tá tuismitheoirí/caomhnóirí freagrach as a chinntiú go bhfuil bianna atá ceadaithe a bheith ins na loin. Tá múinteoirí freagrach as a chinntiú nach bhfuil bianna mí-cheadaithe á bheith ag ithe i scoil.

Daingniú agus Cumarsáid

Rinneadh an polasaí seo a dhaingniú ag cruinniú Boird Bhainistíochta ar __________

Cuirfear cóip den pholasaí seo ar fáil do bhaill foirne, do Choiste na dTuistí agus do gach tuismitheoir trí shuíomh idirlín na scoile.

Sínithe:                                                                                                 Cathaoirleach

Healthy Eating policy

Gaelscoil Chaladh an Treoigh

 Introduction:

Gaelscoil Chaladh an Treoigh is a Catholic Gaelscoil which provides primary education in a safe and caring environment with respect for others.

In the formation of this policy, there was an input from numerous parties, namely teachers, children, parents, Board of Management and advisory groups from the medical and healthcare professions.

All students took part in the ‘Food Dudes’ programme in October 2021.

This policy was ratified by the Board of Management in November 2021.

Rationale

This initiative was as a result of observations that there is a significant increase in the number of processed foods in lunchboxes. We feel is important in light of modern day concerns with child obesity, the importance of having a healthy diet and in line with the Social Personal and Health Education curriculum.

Green schools

The lunch policy will also contribute to our current endeavour in maintaining our status as a green school. Non-allowance of undesirable foods will ensure a reduction of bottles, plastics and other containers and waste packaging, which are damaging to the environment.

Pupils are also encouraged not to use cling film or aluminum foil

Health Promotion Schools

Health Promotion in a school setting could be defined as any activity undertaken that aims to improve and protect the health of everyone in the school community. The HPS strives to make school a positive experience for pupils, staff and visitors by paying special attention to all aspects of health in every area of the school. The whole school community takes action and places priority on creating an environment that will have the best possible impact on the health and learning of pupils, staff and parents/guardians. Through whole school consultation and involvement, the HPS aims to actively engage everyone in the whole school community. The Health Promoting School is not so much about a goal to be achieved, but rather a process that develops and grows with the ever-changing life of the school.

Nut allergy

Due to Potential Fatalities linked with nut allergies, nuts and all foods containing nuts are strictly forbidden.

Yoghurts

It has been found that in the junior classes, yoghurts are continually being dropped, spilled and unfinished by the children. In light of this, it has been decided that yoghurts are not permitted until pupils are in 2nd class.

Drinks

Water is recommended above all other drinks

List of foods:The following foods are not allowed:

crisps sweets
gum popcorn
peanuts fizzy drinks
Pastries (Sweet and Savoury – including sausage rolls) sports drinks
doughnuts chocolate or any food containing chocolate
cereal bars muffins
frubes/yoghurts (until 2nd class) fruit winders
any type of biscuits jelly

*Please note that these foods will be sent home if brought to school.

 The following foods are suitable for lunches:

fresh fruit fruit smoothies
raw vegetables wraps and rolls
salad fruit salad
sandwiches crackers
bread rice cakes (with yoghurt, not chocolate)
flour tortillas (wraps) bagels
pancakes Yoghurt /Frubes(2nd-6th class)
salad couscous

*Please note that certain treat days will occur throughout the year.

 References

Pupils

Parents Council/ Staff

Board of Management

National Dairy Council

VHI school lunches/Irish Health Foods

Medical advice

Review/Implementation

This policy will be reviewed annually or as necessary.

This policy will be implemented in March 2018.

Roles and responsibilities

Parents/Guardians are responsible for ensuring that foods permitted are included in lunches.

Teachers are responsible for ensuring that non-permitted are not consumed in school.

 Ratification and Communication

This policy was ratified at a Board of Management meeting on ____________________

A copy of this policy will be made available to staff, the PA and each parent through the school website.

Sínithe:                                                                                               Cathaoirleach