Foirm Iarratais / Enrolment Form
*Required
Gealltanas/ Undertaking
Is mian liom an páiste thuasluaite a chlárú i nGaelscoil Chaladh an Treoigh. Tuigim gurb í an Ghaeilge teanga chaidrimh na scoile i gcónaí agus déanfaidh mé mo dhícheall chun cuidiú leis an scoil an Gaeilge a chur chun cinn. Tuigim gur cuid lárnach den eiteas í an cultúr Gaelach a chur chun cinn tríd rince agus spórt agus tacaím leis na gníomhaíochtaí seo. Glacaim le rialacha uile na scoile a tacóidh mé ar gach bealach leis an mbainistíocht agus leis na múinteoirí.

In submitting this form I wish to enrol the named child in Gaelscoil Chaladh an Treoigh. I understand that Irish is the language of communication in the school at all times and I will do my best to assist the school in promoting Irish. I understand the ethos of the school is also to promote Irish culture through dance and sport and agree to support these activities. I accept the school rules and will give my full support to management and teaching staff.
Foirm líonta ag: / Form completed by (name): *
Tuismitheoir/Caomhnóir an iarratasóra / Must be Parent/Guardian of the applicant child
Your answer
Bliain Iontrála / Year of Entry *
Your answer
Céadainm an Pháiste / Child's First Name: *
Your answer
Sloinne an Pháiste / Child's Surname *
Your answer
Seoladh / Address: *
Your answer
Náisiúntacht / Nationality
Your answer
Dáta Breithe / Date of Birth: *
dd/mm/yyyy
Your answer
Creideamh / Belief System (e.g Catholic, Agnostic):
Your answer
Cuir cóip do theastas breithe nó baiste le do thoil. Attach/forward copy of birth or baptismal cert. *
Failure to supply one of the required certificates will disqualify your applicaton
Contact Details
Ainm an Mháthair / Mother's Full Name *
Your answer
Ainm an Athar / Father's Full Name *
Your answer
Rphost / Email (Máthair / Mother) *
Déantar cumarsáid tríd an ríomhphost / The school generally communicates by email
Your answer
Rphost / Email (Athair / Father) *
Déantar cumarsáid tríd an ríomhphost / The school generally communicates by email
Your answer
Guthán Baile / Home Phone *
Your answer
Obair / Work (Máthair/Mother)
Your answer
Obair / Work (Athair/Father)
Your answer
Fón póca (Máthair / Mother) *
Your answer
Fón póca (Athair / Father) *
Your answer
Gairm an Mháthair / Mother's Occupation
Your answer
Gairm an Athar / Father's Occupation
Your answer
Eolas riachtanach faoi do pháiste / Necessary information about your child:
Your answer
Páiste: Cumas sa Ghaeilge / Childs Ability in Irish
Choose
Caointeoir dúchais / Native speaker
Gaeilge mhaith / Competent
Ar bheagán Gaeilge / Some Irish
Tuiscint / Understanding
Gan Gaeilge ar bith / No Irish
An Mháthair: Cumas sa Ghaeilge / Mother's ability in Irish
Choose
Cainteoir dúchais / Native speaker
Gaeilge mhaith / Competent
Ar bheagán Gaeilge / Some Irish
Tuiscint / Understanding
Gan Gaeilge ar bith / No Irish
An tAthair: Cumas sa Ghaeilge / Father's ability in Irish
Choose
Cainteoir dúchais / Native speaker
Gaeilge mhaith / Competent
Ar bheagán Gaeilge / Some Irish
Tuiscint / Understanding
Gan Gaeilge ar bith / No Irish
Crítéir Iontrála
1. Páistí na foirne reatha;
2. Deartháireacha agus deirfiúracha iar-dhaltaí agus daltaí reatha;
3. Páistí ag aistriú ó Ghaelscoileanna eile. Páiste a d'fhreastal ar Ghaelscoil ar feadh bliana ar a laghad. (Tá litir ag teastáil ón nGaelscoil)
4. Páistí ó chlann Ghaeilgeoirí agus gur í an Ghaeilge a gcéad teanga. (Beidh agallamh ann do thuismitheoirí / páistí leis an bPríomhoide / bPríomhoide Tanáisteach le líofacht a mheas);
5. Páistí a fuair oideachas trí mheán na Gaeilge ar feadh bliana ar a laghad i Naíonra Lán-Ghaelach atá cláraithe le Naíonra Teo. (litir ón Naíonra ag teastáil);
6. Na chéad iarratais a thagann chuig an scoil.
Entrance Criteria
Entrance Criteria
1. Children of current staff
2. Brothers and sisters of present and past pupils
3. Children transferring from other Gaelscoil. (Your child(ren) must have attended a Gaelscoil for a minimum of one year. A letter from your current Gaelscoil confirming this must be submitted).
4. Children of Irish-speaking families (Where Irish is the first language of the family. An interview will be conducted with parents / child (ren) by the Principal / Deputy-Principal to determine fluency.)
5. Children educated through Irish for at least one year in preschool-Naíonra Lán-Ghaelach. (The preschool must be registered with Naíonra Teo. A letter confirming at least one year attendance from the Naíonra must be furnished).
6. First come first served basis
An bhfuil páiste eile agat sa scoil seo? Have you another child / past pupil in the school?
(cur tic sa bhosca / please tick box to confirm)
Ainm dalta reatha/iardalta / Name of one current/past pupil
Your answer
Bliain iontrála an dalta reatha/an iardalta / Year of entry of current/past pupil
Your answer
An bhfuil do pháiste ag aistriú ó Ghaelscoil eile? / Is your child transferring from another Gaelscoil?
(cur tic sa bhosca / please tick box to confirm)
Ainm na scoile agus sonraí teagmhála / School name and contact details
Your answer
An clann Gaeilgeoirí sibh? (féach pointe 4 thuas) / Are you an Irish speaking family (see point 4 above)
(cur tic sa bhosca / please tick box to confirm
Ar fhreastal do pháiste ar Naíonra ar feadh bliana ar a laghad? (féach pointe 5 thuas) / Has your child(ren) attended an Irish speaking pre-school for at least one year? (see point 5 above)
cur tic sa bhosca / please tick box to confirm
Ainm na naíscoile? / Name of preschool?
Your answer
NÓTAÍ
Ní féidir glacadh leis ar chor ar bith go bhfuil ionad ar fáil sa scoil do dhalta toisc an fhoirm iontrála seo a bheith líonta isteach agus seolta ar ais chun na scoile.
Seoltar litreacha ofrála roimh 31 Márta na bliana iontrála. Seoltar litreacha chuig gach éinne le toradh an iarratais a chug in iúl dóibh. Féadfar cabhasáil a dícháiliú.
NOTES
Neither the issuing of this application form nor it's completion and return to the school guarantees a place in the school.
Letters of Offer for Naíonáin Shóisir places are made by 31st March of entry year. The school will advise you in writing whether your application has been (un) successful. Canvassing will disqualify.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.